Statut spółki

JEDNOLITY TEKST

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Hutmar Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: Hutmar S.A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest: Częstochowa.

2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Hutnicze Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne „HUTMAR”.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników , ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych oraz innych aktów prawnych i postanowienia niniejszego Statutu.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regeneracja opon z gumy (PKD 22,11 Z),

2. produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22,21Z),

3. produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22,22 Z)

4. produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22,23 Z),

5. produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22,29 Z),

6. produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23, 61 Z),

7. produkcja wyrobów budowlanych gipsu (PKD 23,62 Z),

8. produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23,63 Z),

9. produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (PKD 23,69 Z),

10. produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25,11,Z),

11. produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25,21 Z),

12. produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25,29 Z),

13. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25,61 Z),

14. obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25,62 Z),

15. produkcja pojemników metalowych (PKD 25,91 Z),

16. produkcja opakowań z metali (PKD 25,92 Z),

17. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 25,99, Z),

18. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD33,11 Z),

19. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33,17 Z),

20. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD33,19 Z),

21. przesyłanie energii elektrycznej (PKD35,12 Z),

22. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35,13 Z),

23. handel energią elektryczną (PKD 35,14 Z),

24. dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35,22 Z),

25. handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35,23 Z),

26. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35,30 Z),

27. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37,00 Z),

28. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38,11 Z),

29. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38,21,Z),

30. demontaż wyrobów zużytych (PKD 38,31 Z),

31. odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38,32 Z),

32. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39,00 Z),

33. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41,10 Z)-

34. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41,20 Z),

35. roboty związane z budowa dróg i autostrad (PKD 42,11 Z),

36. roboty związane z budowa dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42,12 Z),

37. roboty związane z budowa mostów i tuneli (PKD 42,13 Z),

38. roboty związane z budowa rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42,21 Z),

39. roboty związane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42,22 Z),

40. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42,91 Z),

41. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43,11 Z),

42. przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43,12 Z),

43. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich (PKD 43,13 Z),

44. wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43,21 Z),

45. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43,22 Z),

46. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43,29 Z),

47. tynkowanie (PKD 43, 31 Z),

48. zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43,32 Z),

49. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43, 33 Z),

50. malowanie i szklenie (PKD 43,34 Z),

51. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43,39 Z),

52. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43,91 Z),

53. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43,99 Z),

54. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45, 20 Z),

55. sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46,72 Z),

56. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46,74 Z),

57. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46,77 Z),

58. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47,19 Z),

59. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49, 31 Z),

60. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49,39 Z),

61. transport drogowy towarów (PKD 49, 41 Z),

62. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52,10 B),

63. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52,21 Z),

64. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52, 24 C),

65. działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52,29 C),

66. wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68,20 Z),

67. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68,32 Z),

68. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77,11 Z),

69. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 77,12 Z),

70. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77,32 Z),

71. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77, 39 Z),

72. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ( PKD 47.78.Z)

73. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych ( PKD 46.71.Z).

III. KAPITAŁY

§7

Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.450.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 345.000 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 000345000.

2. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostaną złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie.

3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną

§ 9

Akcje imienne serii A nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. –

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane. –

2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.

3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.

2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. –

§ 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

§ 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

§ 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 15

Akcje Spółki są zbywalne.

§ 16

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i uprawnieniach pracowników.-

2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu – przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w powyższych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.

3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, w trybie art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w terminach, o których mowa w ust. 2.

4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.

§ 17

1. Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw energii, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów. –

2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:

1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ,

2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej
i prawnej sytuacji Spółki,

3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,

4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów
z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 18

Organami Spółki są:

1) Zarząd,

2) Rada Nadzorcza,

3) Walne Zgromadzenie.

§ 19

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

A. ZARZĄD

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. –

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 21

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. –

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. –

5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny-

§ 22

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. –

2. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniu. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa członka Zarządu w posiedzeniu oraz głosowania nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem, że w miejscu posiedzenia, obecny jest co najmniej jeden z członków Zarządu i istnieje techniczna możliwość zapewnienia połączenia.

3. Uchwały Zarządu wymaga, w szczególności:

1) ustalenie regulaminu Zarządu,

2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

3) tworzenie i likwidacja oddziałów,

4) powołanie prokurenta,

5) zaciąganie kredytów i pożyczek,

6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

7) przyjęcie zasad oraz planów prowadzenia działalności sponsoringowej,

8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień, które określają kompetencje Rady Nadzorczej w tym zakresie,

9) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie,
z zastrzeżeniem postanowień, które określają kompetencje Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia w tym zakresie,

10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.

§ 23

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 3 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. –

2. Zarząd sporządza przynajmniej raz w roku i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdania dotyczące:

2.1.wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,

2.2. stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu.”

3. Zarząd sporządza przynajmniej raz w roku sprawozdanie z nadzoru nad realizacją przez Zarząd projektów inwestycyjnych i przedkłada je Radzie Nadzorczej.

4. Zarząd dokonuje zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem następujących zasad:

4.1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000,00 zł.

4.2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:

4.2.1. przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Walnego Zgromadzenia,

4.2.2. zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,

4.2.3. przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,

4.2.4. w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia,

4.2.5. zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,

4.2.6. przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty,

4.2.7. przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje w trybie przepisów Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, na rzecz najemcy lub innej osoby uprawnionej w rozumieniu art.2 pkt 2) w/w ustawy za cenę nie niższą niż 5% ich wartości rynkowej,

4.3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

4.3.1. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.

4.3.2. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.

4.3.3. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,

b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu,

c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu

d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt lit. a)-c),

e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

4.3.4. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 4.3.8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.

4.3.5. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.

4.3.6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,

b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.

4.3.7. Przetarg przeprowadza się w formach:

a) przetargu ustnego,

b) przetargu pisemnego.

4.3.8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.

4.3.9. Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

4.3.10. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”

§ 24

1.Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 ( trzech ) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.

2.Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa dwa lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 56 ust. 2. –

3.Członkowie Zarządu powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia
16 grudnia 2016 r o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-

§ 25

1.Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.

2.1 Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu,

2.2. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata,

2.3. Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

2.4.Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,

2.5. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

3. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

4. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej. O złożonej rezygnacji Członek Zarządu informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

§ 26

1. Zasady kształtowania oraz wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-

2. Rada Nadzorcza może wystąpić z wnioskiem w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 27

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy jest Spółka.

2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 43 ust. 1.

B. RADA NADZORCZA

§ 28

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 29

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) udzielanie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie absolutorium dla członków Zarządu,

5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,

8) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,

9) zatwierdzanie zasad oraz planów prowadzenia działalności sponsoringowej, przyjętych przez Zarząd, a także ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,

10) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,

11) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 61 ust. 2,

12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

13) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

14) opiniowanie sporządzonego przez Zarząd sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

15) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, o których mowa w §23 ust.4.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie oraz leasing o wartości przekraczającej 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych), a nie przekraczającej kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub wartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

2) nabycie, zbycie, obciążenie oraz leasing, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej , 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), a nie przekraczającej kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub wartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego

3) oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni
w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), a nie przekraczającej kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub wartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub wartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego i wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej nie przekraczającej 5% sumy aktywów, z zastrzeżeniem postanowień §53 ust.3 pkt 2, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

– jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:-

– jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

4) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000,00 zł netto w stosunku rocznym,”-

5) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 4),

6) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, „

7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych),

8) wystawianie weksli,

9) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

10) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku
o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów
w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.-

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień
§ 53 ust. 2 pkt 2,

2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 53 ust. 2 pkt 2,

3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 25 ust. 2,

4) wnioskowanie w sprawie ustalenia lub zmiany zasad wynagradzania
i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,

5) zawieranie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania,

6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 2 i 3,

7) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,

8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.-

4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia.

§ 30

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. –

2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

§ 31

1.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 3 pkt 6.-

2.Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu (części stałej), zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, o których mowa w § 26 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 44
ust. 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie
z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, o których mowa w § 26 ust. 1-

§ 32

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 ( trzech ) do 5 ( pięciu ) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. –

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony
w § 56 ust. 2. –

3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie
w każdym czasie. –

4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi określone w ustawie
z dnia 16 grudnia 2016 r o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw energii do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

§ 33

1. Dwie piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.

2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1, przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników, których liczebność zależna jest od stanu zatrudnienia w Spółce na dzień ogłoszenia wyborów.

3. Liczebność grup pracowników, o których mowa w ust. 2, ustala się następująco: –

1) 10 pracowników przy zatrudnieniu do 50 pracowników,

2) 20 pracowników przy zatrudnieniu od 51 do 100 pracowników,

3) 30 pracowników przy zatrudnieniu od 101 do 150 pracowników,

4) 40 pracowników przy zatrudnieniu od 151 do 250 pracowników,

5) 50 pracowników przy zatrudnieniu powyżej 250 pracowników.

4. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, z zastrzeżeniem postanowień od § 34 do § 37.

§ 34

1. Wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach. –

2. Zarząd zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.

3. Niedokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.

4. Dany pracownik może udzielić poparcia jednemu kandydatowi na każde z miejsc mandatowych.

5. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających: –

1) wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych,

2) komisje wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Wyborów oraz regulaminem prac Komisji,

3) do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,

b) ustalenie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,

c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalanie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,

d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,

e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłaszanie ich listy,

f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,

g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,

h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem uchwalanego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Wyborów oraz postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,

i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej,

4) do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,

b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,

c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.

6. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w ust. 7 oraz § 33 ust. 2.

7. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.

8. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów na każde z miejsc mandatowych. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników. –

9. W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z ust. 8, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów na każde z miejsc mandatowych, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów.

10. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej, z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 9, z tym że wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów na dane miejsce mandatowe, pod warunkiem, że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych pracowników.-

11. Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.

12. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do unieważniania wyborów, jeżeli uzna za uzasadnione zgłoszone zastrzeżenia, co do zgodności przeprowadzenia wyborów z regulaminem prac Komisji, Regulaminem Wyborów, niniejszym Statutem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 35

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej. –

2. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 36

1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników do składu Rady Nadzorczej, przeprowadza się wybory uzupełniające.

2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza, w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów.

3. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 33 ust. 2 i § 34.

§ 37

1. Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania osoby wybranej przez pracowników do Rady Nadzorczej.

2. Wniosek w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.

3. Głosowanie nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników przeprowadza się w trybie dotyczącym jego wyboru.

4. Wynik głosowania, o którym mowa w ust. 1, jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.-

§ 38

Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:

1) dwóch osób – w Radzie liczącej do 6 członków,

2) trzech osób – w Radzie liczącej od 7 do 10 członków,

3) czterech osób – w Radzie liczącej 11 lub więcej członków.

§ 39

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.

4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

§ 40

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 41

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.

2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.

3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 42

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 41 ust. 1 i 2.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. –

3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.

5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 43

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady zawiera umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.-

§ 44

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. –

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 45

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych we właściwych przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

§ 46

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, a z chwilą udostępnienia akcji osobom trzecim, również w siedzibie Spółki. –

§ 47

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

2. Porządek obrad proponuje Zarząd, albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone na mniej niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 48

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 oraz 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 49

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 50

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 51

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. –

2. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Spółki, postanowień ust. 1 nie stosuje się.

§ 52

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

§ 53

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,

3) podział zysku lub pokrycie straty,

4) ustalenia dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 29 ust. 3 pkt 1 i 2,

3) ustalenie zasad kształtowania oraz wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu,

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych,
w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust.2 pkt 3, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

– jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

– jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

3) nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału
w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

4) nabycie lub leasing innych niż wymienionych w pkt 3) składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej 200.000,00 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

5) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

a) 100.000,00 złotych lub

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

6) zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:

a) 100.000,00 złotych lub

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

7) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

8) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 7 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,

9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

10) emisja obligacji każdego rodzaju,

11) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,

12) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,

13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

14) użycie kapitału zapasowego,

15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,

2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,

3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,

4) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

5) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.

§ 54

1. Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w § 53, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 53 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.

2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki oraz przy wnioskach Zarządu, w przypadkach określonych w przepisie art. 384 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

§ 55

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 56

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 1998 roku. –

§ 57

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

§ 58

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) kapitał z aktualizacji wyceny,

4) pozostałe kapitały rezerwowe,

5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 59

Zarząd jest obowiązany:

1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,

2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,

3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania,

4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie z badania oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

5) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania, o których mowa w § 23 ust. 2, wraz z opinią Rady Nadzorczej, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.”

§ 60

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:

1) dywidendę dla akcjonariuszy,

2) pozostałe kapitały i fundusze,

3) inne cele.

4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może, zgodnie z art. 348 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.

5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 61

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza – Skarbu Państwa, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.

2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa jednolitego tekstu Statutu Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w § 29 ust. 1 pkt 11.

3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 62

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszowi w stosunku do ilości akcji.

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.